1983 – Van Flipo tot COC-compact & -tracé

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

1983-2000 Het afdelingsblad voor het internettijdperk

Tot 1982 kon de samensteller van de wekelijkse overzichten putten uit het jubileum-boekwerk ’10 jaar COC IJsselstreek’ van Chris Breman. Vanaf deze week zal voornamelijk de berichtgeving vanuit het COC-afdelingsblad Flipo de basis voor de historische rubriek vormen, natuurlijk aangevuld met foto- en postermateriaal en anekdotes vanuit het verleden. Daarom staat deze week eerst het ontstaan en het verdere verloop van dit afdelingsblad centraal.

In de jaren zeventig verschenen verschillende Aktiekrantjes; losse informatiebladen over het wel en wee van de jonge afdeling IJsselstreek. Vanaf oktober 1980 verscheen het eerste afdelingsblad, getiteld ‘Streek’; een acht pagina’s tellend boekwerk met oproepen, gedichten en krantenknipsels. Toen redactielid Henny Krijnen na vier edities stopte was het snel gedaan met dit eerste afdelingsblad (laatste editie was augustus 1981). Maar er bleek wel behoefte aan een echt afdelingsblad en op de ledenvergadering van oktober 1982 werd de werkgroep afdelingsblad geformeerd. Deze bestond uit een redactie van zo’n acht personen, aangevuld met twee speciale redactieleden die het invullen van de vrouwenpagina’s op zich namen. Dit eerste echte afdelingsblad van het COC in Deventer kreeg de naam Flipo. De naam is een samensmelting van de woorden ‘flikker’ en ‘pot’ en als men geweten had dat een bekende chipsfabrikant daar later nog een spelletjeshype met eenzelfde naam rond ging bouwen, had men die naam laten vastleggen.

Flipo – de eerste generatie
In januari 1983 werd de eerste Flipo-editie uitgegeven; het zogenaamde nulnummer. De eerste oplage was gesteld op 300 exemplaren en iedere twee maanden zou een nieuw nummer verschijnen. Dat hield in dat de redactie zelf behoorlijk actief moest zijn om allerlei nieuws te vergaren. Vaste ingrediënten waren een brievenrubriek, berichten vanuit de verschillende werkgroepen, de al eerder genoemde vrouwenpagina’s (met de titel ‘Berichten van het Lesbies Oostfront’) en op de achterpagina de vegetarische kookrubriek ‘Rudi’s Flikkerpot’. Vanuit de redactie werden zelf artikelen geschreven, maar ook lezers leverden stukken aan vanuit persoonlijke beleving of maatschappelijke betrokkenheid.

Bij de tweede editie was de oplage gedaald naar 200 exemplaren en daar zou het heel lang bij blijven. Pas in 1986 werd de teller op 250 stuks bijgesteld. In totaal zouden er achttien nummers verschijnen van de eerste generatie Flipo (dus inclusief het nulnummer). Het formaat was A4 en dankzij het feit dat één van de latere redactieleden drukkerij-connecties had verschenen de laatste vier nummers op luxe papier.

Club Flipo: de tweede generatie
Begin 1987 was het opeens rustig bij de schrijf- en drukmachines. De oude redactie stopte en er werd naar nieuwe leden gezocht. In de loop van 1987 waren deze gevonden en zo rolde in september 1987 weer een nieuwe editie van het afdelingsblad van de persen. Dit keer met een aangepaste naam ‘Club Flipo’ en een verkleind formaat, namelijk A5. Vanwege de aanpassingen begon de nummering weer van voor af aan met nummer één. De oplage bleef op 250 exemplaren, maar de frequentie zakte naar vier nummers per jaar.

Vanaf nummer 11 werd de oude naam ‘Flipo’ weer in ere hersteld (het bijvoegsel ‘Club’ verdween). In totaal verschenen er tot voorjaar 2000 43 edities van deze tweede generatie (Club) Flipo. Het bleek echter steeds lastiger om met een kleiner wordende redactie (die bij de laatste editie uit slechts drie personen bestond) telkens weer een volwaardig nummer te produceren. Ook de behoefte aan een maandelijkse losse agenda met alle activiteiten stond haaks op de verschijningsfrequentie. Daarom werd vanaf oktober 2000 overgegaan op een gecombineerde Nieuwsbrief/Agenda onder de namen ‘COC-compact’ en ‘COC-tracé’. Het formaat was nu A3 met aan de voorzijde berichten vanuit de vereniging en op de achterkant alle activiteiten. Tot april 2005 werd deze gecombineerde nieuwsbrief/agenda aan alle leden van COC Deventer verzonden.

De laatste editie van Flipo uit voorjaar 2000

Vanaf 2002 beschikte COC Deventer over een eigen internetpagina, waarbij snel en overzichtelijk alle informatie kon worden bijgehouden en gepresenteerd. In respectievelijk 2005 en in 2011 werd deze internetpagina aangepast en geproffesionaliseerd. Momenteel verschijnt een digitale nieuwsbrief twee keer per maand en kan men relevante informatie downloaden. Voor hen die nog heimwee hebben naar de papieren edities rest er slechts een maandelijkse agenda die in het COC-café te verkrijgen is.

Volgende week: 1983 Opnieuw op zoek naar een nieuwe locatie

Tags: