1987 - het landelijk COC-congres in Deventer

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

COC-afdelingen debateren en feesten rondom de Lebuïnuskerk

Vanwege het vijftien-jarig jubileum in 1987 van COC-IJsselstreek had Deventer zich als gaststad van dat COC-congres aangeboden. Tijdens dat jaarlijkse COC-congres werd het beleid en de koers van alle COC-afdelingen bepaald. Alle COC-verenigingen waren daarbij naar ledenaantal in vertegenwoordigd en dat betekende voor COC-IJsselstreek drie à vier congresleden met stemrecht (afhankelijk of de magische grens van 200 leden gehaald was).


Vrijwilligerswervingsposter uit begin 1987 en de officiële poster van het congres en bijbehorend feest

Plaats van het congres was de aula van de Hanzeschool aan de Nieuwe Markt (het gebouw dat nu nog gebruikt wordt door kunstenaar Joska van Vuuren, maar dat binnenkort het nieuwe thuis wordt voor het filmhuis en Theater Bouwkunde). Het congres werd gehouden op zaterdag 12 en zondag 13 december en op zaterdagavond werd vanwege dat congres een groot homo/lesbisch feest georganiseerd in de toenmalige schouwburg aan het Grote Kerkhof (momenteel in gebruik als ‘De Salon’). Na de eerste congresdag werden alle deelnemers op het stadhuis ontvangen door het College van Burgemeester en Wethouders.

Anecdote: Ontvangst door Burgemeester
‘Aan het eind van de eerste vermoeiende dag is het hele congres op het stadhuis ontvangen door het College van Burgemeester en Wethouders. Bij de beleefde woorden over en weer, heeft het Landelijk Bestuur een exemplaar van het boek ‘Cultuur en ontspanning, het COC 1946-1966’ overhandigd aan de burgemeester.
Het is voor het eerst dat een congresserend COC door het gemeentebestuur uitgenodigd is. Aan wethouder Bernard Duimel de vraag hoe de uitnodiging tot stand gekomen is. Hij verklaart dat de afdeling IJsselstreek het College heeft benaderd met het verzoek voor een ontvangst op het Stadhuis. ‘We zijn daar gaarne op in gegaan. Het is voor de stad Deventer belangrijk dat het congres van het COC hier plaats vindt. We hebben goede contacten met de afdeling en niet alleen op het niveau van emancipatie’. Op de vraag of dit tien jaar geleden ook gebeurd zou zijn, antwoordt hij: ‘Nee, dat denk ik niet. Het heeft wel iets met de erkenning te maken die het COC de laatste jaren gekregen heeft’. Dat hij er zelf een actieve rol in gespeeld heeft, ontkent hij niet. Als wethouder en tevens lid van de congrescommissie IJsselstreek heeft hij zijn invloed zeker doen gelden.


Wethouder Brekelmans spreekt de COC-congresgangers toe tijdens het ontvangst op het stadhuis

Verslag: COC-congres in Deventer zakelijk en tam
‘Zonder noemenswaardige incidenten loosden de voorzitters/sters het COC-congres naar een voorspoedig einde van de vergadering. Het congres van de veertigjarige vereniging (indertijd was het in 1946 opgerichte COC nog één landelijke vereniging met locale afdelingen –red.-) baande zich op 12 en 13 december in Deventer snel een weg door een dikke stapel congresvoorstellen. Het Landelijk Bestuur toonde zich een soepele tegenspeler. Een meer dan volwassen vertoning, passend bij een vereniging die de veertig is gepasseerd.
De afgevaardigden werkten een aanzienlijke reeks voorstellen af in de vorm van concept-congresbesluiten, moties en amandementen. Ondanks het vele dat ter tafel lag, liet het congres zich niet tot een verhitte discussie of felle woordenwisseling verleiden. Zelfs het jaarbericht van het Landelijk Bestuur, dat vrij uitvoerig berichtte over het veertigjarige jubileum en het proces tegen Simonis, gaf tot niet meer dan enige kanttekeningen aanleiding.
Alleen op het eind, bij de bestuursverkiezingen, dreigde een incident de harmonie te verstoren. Het congres beoordeelt de vragen van de congrescommissie Groningen als tendentieus en op de persoon gespeeld. Daarop wordt de woordvoerder van Groningen het woord ontnomen.’
(delen uit het verslag van Fons van de Boogert uit landelijk COC-verenigingsblad Sek, januari 1988)


Voorkant COC-verenigingsblad Sek, januari 1988 en het stemmen tijdens het COC-congres in december 1987

Anecdote: Paarse stemkaarten
‘Op zaterdagochtend begint het congres traag. De stemkaarten blijken nog in Amsterdam te liggen. Door snel ingrijpen van de afdeling IJsselstreek, die zich een uitstekende organisator betoont, kunnen na een half uur nieuwe gestencilde paarse stemkaarten worden rondgedeeld.’

Het grote feest in dit congresweekend ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van COC afdeling IJsselstreek heeft als titel ‘Andere Koek’. In de Deventer Schouwburg zijn op verschillende locaties diverse festiviteiten te beleven.

Sinds 2000 heeft het COC de structuur van een federatieve vereniging van 21 lokale lidverenigingen (stand maart 2008), op landelijk niveau verenigd in de Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland, kortweg COC Nederland. De lokale verenigingen tellen bij elkaar sinds jaar en dag ongeveer 7000 leden. Hierdoor werd het COC-congres gewijzigd in een halfjaarlijkse Algemene Vergadering COC Nederland, waarbij opnieuw het ledental de hoeveelheid stemmen per COC-vereniging bepaald.

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: Special uit 1988: Interview met Bernard Duimel

Tags: