Special: Aan het roer – Veertig jaar bestuursleden

Op 8 maart 2012 is het precies veertig jaar geleden dat het COC (toen nog een werkgroep) haar activiteiten in Deventer is begonnen. Het hele jaar blikken we terug op de vele ontwikkelingen en activiteiten die tussen 1972 en nu plaatsvonden. Iedere week te volgen op deze internetpagina.

Een overzicht van 40 jaar beleidsmakers

Binnen een vereniging als COC Deventer zijn er altijd mensen nodig die de koers uitzetten en bepalen. Zonder hen zou het COC een speelbal in de golven zijn en daarom deze keer een special over veertig jaar bestuursleden – veertig jaar handen aan het roer op soms kalm en soms ( dat was vorige week te lezen ) roerig water.

1972-1980
In de jaren zeventig was het COC in Deventer grotendeels een werkgroep vanuit COC afdeling Arnhem. Mensen van de plaatselijke N.V.S.H. en vertegenwoordigers uit COC Arnhem zorgden samen met de eigen mensen van de ‘COC-werkgroep IJsselstedendriehoek’ voor het beleid van de eerste vijf jaren. Het zoeken naar een geschikt onderkomen voor de jonge werkgroep was in die beginjaren één van de belangrijkste taken voor het bestuur en ook het op peil houden van het aantal vrijwilligers bleef een hoofdpijndossier. Verschil in visie over integratie en homo-recreatie tussen de N.V.S.H. enerzijds en het COC anderzijds zorgde ervoor dat in 1977 het COC in Deventer een zelfstandige afdeling werd.
Daarna was het een beetje stuivertje wisselen qua bestuurstaken onderling tussen diverse personen. In de namenlijst van vele mannen komt er af en toe een vrouw voor. Aan één van hen, Emy Werkhoven, is al eerder een apart hoofdstuk in deze reeks besteed.


Koördinator van het bestuur in de jaren ’80 Teun Jansen – Het COC-bestuur in 1987: Gerrit Bruggink, Geert van Zinnen en Teun Jansen

1980-1990
Omdat in 1983 een nieuw COC-pand was aangekocht ontstond een bestuurlijk probleem. Koper en eigenaar van het nieuwe COC-pand aan de Assenstraat was ook penningmeester van de vereniging en dat gaf tegengestelde belangen. Voor de ledenvergadering van 11 oktober 1983 zou er dus een nieuwe penningmeester gekozen moeten worden, maar op die dinsdag was er nog niemand die zich hiervoor aangemeld had.

Anekdote: ‘Wie kan mij boekhouden leren?’
Dit was nog nooit voorgekomen in de annalen van de IJsselstreek: niemand die penningmeester of –es zou worden. En het was immers al gezegd dat we echt niet hoefden te verwachten dat iemand zich zou aanmelden. Tenslotte hadden we echt geen blik vrijwilligers op de plank.
Maar wat dan? Verantwoordelijkheid was een gevleugeld woord in de diskussie. En die wenste kennelijk niemand, ook niet dandat de funktie van een groot aantal belastingen was ontdaan. Immers, de oude penningmeester zou een deel van zijn klus, een groot deel, meenemen naar de werkgroep Beheer. Dat gedeelte van de klus, penningen van de sociëteit, hetgeen globaal inkopen voor de soos inhoud, hoefde nieuweling(e) niet meer voor zijn of haar rekening te nemen. Ik zag plots een vinger in de lucht en hoorde uit de hoek de vraag: “Wie kan mij boekhouden leren?” Vóór ik het goed en wel besefte bleek het onmogelijke gebeurd. Chris Breman wierp zich op als kandidaat voor de vakante funktie. Nu kon er gestemd worden.

(deel uit het verslag van de ledenvergadering van dinsdag 11 oktober 1983 door Bert Timmerman)

Het was in het begin van de jaren ’80 lastig om bestuursleden te vinden. De ‘koördinator’ zoals de voorzitter indertijd genoemd werd bleef redelijk standvastig in functie en ook de cursus boekhouden had zijn werk gedaan, maar secretarissen kwamen en gingen. Vanaf eind 1985 echter bleven bestuursleden wat langer zitten en kon er gesproken worden van een stabiel bestuur. Ook de rust om voorlopig geen ander pand te hoeven zoeken en de groei van activiteiten binnen de verschillende werkgroepen maakten dat het bestuur in de tweede helft van de tachtiger jaren geen hoofdpijndossiers kreeg te verduren.

Anekdote: Fakkeldragers
Waarom vinden zo weinig mensen het leuk om te besturen? Het moet toch juist heel leuk zijn om tot de fakkeldragers van de roemruchte afdeling IJsselstreek te behoren? Het grote probleem lijkt te zijn dat persoonlijke en bestuurlijke zaken nogal eens door elkaar gaan lopen, men raakt verstrikt in complexe emoties en brandende gevoelens. Allemaal mooie uitingen van het leven, maar de fakkel gaat uit door gebrek aan zuurstof.

(deel uit de vaste column van ene K.v.d.S. uit afdelingsblad Flipo nr.11 – maart 1985)


Kaderuitje met bestuur en actieve vrijwilligers in 1990 – Voorzitter Geert Ploegh (overleden in 2009) tijdens het 20-jarig bestaan in 1992

1990-2000
Na een lange onderbreking komen er vanaf 1990 eindelijk weer ‘ns vrouwen in het bestuur, veelal in de rol van algemeen bestuurslid om de activiteiten voor en zichtbaarheid van vrouwen te behartigen. In 1993 ontstaat een bestuurscrisis rondom de besloten vrouwenavond, waarbij de ad-interim voorzitter het veld ruimt ( hierover is vorige week uitvoerig bericht ). De voorzittersrol werd daarna door bestuursleden onderling vervuld; pas in 1998 koos de ledenvergadering weer een officiële voorzitter.

Na de grote tussentijdse verbouwing van het COC-pand in 1994, waar het toenmalige bestuur een behoorlijke kluif aan had, kwam een ware bloeiperiode op gang voor de vereniging. Het café werd goed bezocht en de werkgroepen floreerden. Ook het bestuur profiteerde hiervan. In 1995 waren er zelfs op een bepaald moment zeven bestuursleden; een unicum en een groot contrast met de situatie van zo’n tien jaar daarvoor. Door de groei van het bestuur en de gunstige wind kon het bestuur vanaf 1995 voor de eerste keer het jaarlijkse vrijwilligersuitje organiseren.

Anekdote: vrijwilligersavond
Het bestuur vindt het belangrijk regelmatig iets voor de vrijwilligers te organiseren, als dank voor de inzet in de werkgroepen. Op vrijdag 30 juni is er zo’n avond georganiseerd. Met een gesponsorde bus togen we met in totaal 57 (!) vrijwilligers naar de zeer zonnige uitspanning ‘De Witte Wieven’ in Zwiep. Na de pannekoeken was er een ‘witte-wieven-tocht’ in het donkere bos. Tijdens de wandeling is de legende van de witte wieven verteld. Al met al een bijzondere gezellige avond, als afsluiting van een bijzonder goed seizoen.

(deel uit het vaste rubriek ‘Van de Bestuurstafel’ door Jan Muntinga uit Flipo nr.27 – september 1995)


Vrijwilligersuitje naar de ‘Witte Wieven’ in 1995 – Ondertekening huurcontract door het bestuur in 2004

2000-2012
Na de millenniumwisseling stonden de zaken er weer anders voor. De bloeitijd van de jaren ’90 was voorbij en er moest iets gaan gebeuren. Tot 2005 was het zoeken naar een nieuw pand voor COC Deventer en tenslotte het verhuizen één van de belangrijkste zaken waar het bestuur zich mee bezig hield. Daarbij kwam ook dat COC Deventer sinds 2000 de status van afdeling voor vereniging had ingeruild (vanwege de landelijke federatievorming). Om het intern behapbaar te houden werd gezocht naar een nieuwe verenigingstructuur.

Anekdote: Clustervorming
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 16 december is met meerderheid van stemmen de nieuwe verenigingstructuur aanvaard. Dit betekent in de praktijk een uitgebreider bestuur en een andere rol voor de werkgroepenraad. Werkgroepen zullen vanaf 2004 meer in clusterverband gaan opereren en ieder cluster krijgt een specifiek bestuurslid die als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van dat cluster gezien kan worden.
Zo vallen de werkgroepen Vrouwen, Jongeren, Senioren, maar ook de Roze Wandelclub en de voormalige Programmagroep onder de nieuwe cluster Doelgroepen & Activiteiten. Onder de clusternaam Dienstverlening behoren de werkgroepen Voorlichting, Opvang-Introductie, Infotelefoon, Hiv & Aids en de Bibliotheek.
Naast de vaste bestuurstaken als Voorzitter en Penningmeester zijn er vanaf 2004 ook bestuursleden voor Cafézaken,, Publiciteit en Vrijwilligerszaken. Voor de clusters Doelgroepen& Activiteiten en Dienstverlening worden nog bestuursleden gezocht.

(uitleg over de nieuwe verenigingstructuur op de nieuwsbrief ‘Compact’ van januari 2004)

Deze nieuwe structuur heeft niet lang stand gehouden. Na de verbouwing in 2005 werd in oktober van dat jaar opnieuw een zevenkoppig bestuur gekozen (een evenaring van het record in 1995), maar dat bestuur struikelde een half jaar later over het doelgroepenbeleidsplan. Daardoor ontstond er in 2006 een grote bestuurscrisis ( hierover is in het deel van vorige week uitgebreid ingegaan ) en moest men dringend op zoek naar een nieuw bestuur. Sindsdien is het net gelukt om het aantal bestuursleden op een minimaal peil te houden om de belangrijkste taken te regelen. Anno 2012 blijven enthousiaste mensen die zich willen bezighouden met verantwoordelijkheid en verenigingsbeleid van harte welkom. Meer info over het huidige bestuur is hier te vinden.

40 jaar Bestuursleden van het COC in Deventer:
(Dit overzicht van bestuursleden is tot stand gekomen via het uitpluizen van vergaderstukken, jaarplannen en afdelingsbladen. Waarschijnlijk is de lijst het niet volledig, dus wanneer men wijzigingen of aanvullingen heeft dan is de samensteller van deze reeks graag op de hoogte.)

Voorzitters (tot 1990 ‘koördinator bestuur’ genoemd):
Ab Kranenburg (1972-1978)
Henny Krijnen (1978-1980)
Ab Kranenburg (1980-1982)
Herman Remmelenkamp (1982-1983 als mede-koördinator)
Teun Jansen (1982-1990)
Geert Ploegh (1990-1992)
Marc Jansen (ad interim 1992-1993)
Voorzittersfunctie onderling verdeeld (1993-1998)
Christiaan Dobma (1998-2005)
Steph Niessink (2005-2006)
Hilda Dun (2006-2009)
Charles Felix (2009-2012)
Katinka Groothuis (2012-

Penningmeesters:
Hans Jansen (1972-1974)
Theo Rijpstra (1974-1977)
Harry Prijs (1977-1983)
Rudi Meulenbrug (1982-1983 als mede-penningmeester)
Chris Breman (1983-1987)
Gerrit Bruggink (1987-1990; eerst ondersteunend penningmeester)
Ron Blok (1990-1992)
Michèle Jonkhout (1992-1993)
Gerard Potijk (1993-1995)
Ron Blok (1995-1999)
Wilma Martens (1999-2001)
Gijs Mulder (2001-2005)
Marcel Kronenberg (2005-2006)
Margot Rooker (2006-2008)
Bert van Gent (2008-2009)
Leidy Huysmans (2009-2011)
Ojon van Strijland (2011-

Secretarissen:
Leen Kool (1972-1975)
Chris Breman (1975-1977)
Ada Bloem (1975-1976)
Gert Beltman (1976-1977)
Henny Krijnen (1977-1978 en 1980-1981)
Catharinus Bouma (1978-1979)
Bert Timmerman (1979-1981)
Mannes Wiltink (1981-1983)
Herman Remmelenkamp (1983-1984 als 1e secretaris)
Bert Timmerman (1983-1984 als 2e secretaris)
Ruud Spijker (1984-1985)
Geert van Zinnen (1985-1990; eerst als waarnemend secretaris)
Marc Jansen (1990-1992)
Ralph Kleinbussink (1992-1993)
Ben Bakker (1993-1995)
Jan Muntinga (1995-1999)
Robin Rouwendal (1999-2001)
Sandra de Jong (2001-2003)
Theo Kip (2005-2009)
Julia Koeman (2009–2011)

Algemeen Bestuursleden:
Emy Werkhoven (1974-1976)
Anna Kwakernaak (1990-1992)
Tonny Schotman (1992-1994)
Mark Huising (1993-1995)
Lucien van Beurden (1995-1997)
Ria Deterd Oude Weme (1995-1997)
Jan Griffioen (1995-1996)
Michèle Jonkhout (1995-1998)
Margot Rooker (1997-1999)
Sandra de Jong (1996-1999)
Marlies Bierdrager (1998-2001)
Ton Driessen (2003-2006)
Gijsbert Stigter (2003-2005)
Marcel Kronenberg (2004-2005)
Geke Kloosterhof (2005-2006)
Ad Koerhuis (2005-2006)
Remco Strijkveen (2005-2006)
Tanja Honnef (2006-2008)
Katinka Groothuis (2010-2012)
Jacomine Veldhuis (2011-

Deze serie historische overzichten is ‘a work in progress’. Wanneer lezers aanvullingen of verbeterpunten willen aanleveren kunnen ze contact opnemen met de samensteller van deze reeks.

Volgende week: 2007-2008: Burgemeestersbattle & De-battle