Conferentie 'Anders Nog Iets?'

Conferentie ‘Anders Nog Iets?’ – Woensdag 1 november 2023

Locatie: De Gasfabriek – Zutphenseweg 6b – 7418 AJ Deventer

Werkconferentie ‘Anders nog iets?’ van het COC Deventer e.o. wordt op 1 november 2023 gehouden met betrekking tot de inclusie van LHBTIQ+ ouderen. Onderstaande informatie over deze werkconferentie is in juli 2023 gepresenteerd door Joep van der Schoot (voorzitter van de werkgroep ‘Anders Nog Iets?’) namens de gehele werkgroep en het COC Deventer en Omstreken.

De beoogde werkconferentie:

De uitdaging:

De uitdaging is om een zinvol event te organiseren dat invulling gaat geven aan het bevorderen van de inclusie van LHBTIQ+ ouderen in en om Deventer.

De aanleiding:

De doelgroep heeft in hun jonge leven moeten vechten voor acceptatie en ervaart dat nog steeds niet in de samenleving.

Uit diverse onderzoeken blijkt onder meer dat van de doelgroep:

 • ~40% vooroordelen en discriminatie ervaart door buren en zorgverleners;
 • ~1/3 niet open is over zijn/ haar seksuele oriëntatie, wat leidt tot anonimiteit;
 • ~1/3 een zelfmoordpoging heeft overwogen; 8% een poging heeft ondernomen;
 • Een aanzienlijk deel vreest voor somberheid, eenzaamheid psychische problemen. ‘Terug in de kast’ is vaak een ‘oplossing’;
 • ~50% van mening is dat verzorgend en verplegend personeel te weinig informatie heeft over gewoonten en behoeften van hen;
 • ~45% vindt dat een LHBTIQ+ vertrouwenspersoon nodig is in de instellingen;

Beoogde deelnemers:

De ‘vragende’ doelgroep LHBTIQ+-ouderen (en vertegenwoordigers) en ‘leverende’ partijen zoals woon-, zorg- en gemeentelijke instellingen, notariaat; verenigingen zoals COC, ouderenverenigingen, hulpverleners en nog nader te bepalen andere betrokken partijen. 

Beoogde concrete resultaten:

Het is van belang om concrete resultaten te boeken met de werkconferentie in de vorm van adoptie van onderwerpen door deelnemende partijen en werkgroepen die thema’s concreet uit gaan werken. De concrete resultaten zullen in de tijd worden gevolgd en bewaakt. 

Onderwerpen voor de werkgroepen zijn onder meer:

 • Duurzaam inclusiviteit-beleid in de samenleving, Stimuleren en bewaken van de inclusiviteit van LHBTIQ+ ouderen in de lokale samenleving.

Daarin zullen de gemeente en beleidsbepalers van instellingen met name een rol spelen.

 • Inclusiviteit door contact met-, voorlichting aan-, ondersteuning van- en bevorderen van de assertiviteit van de doelgroep

COC, ouderenverenigingen, gemeente, hulpverlenende organisatie en media zijn daarbij van belang.

 • Zichtbare en duurzame Inclusie van de doelgroep met betrekking tot wonen en zorg. Kennis van en houding tot de doelgroep.

Zorginstellingen, woongemeenschappen, opleidingsinstituten voor zorg zijn daarbij belangrijke gesprekspartners.

Vormgeving van de werkconferentie:

50-60 deelnemers in de middag van 1 november 2023.

 • Plenair: 

Welkom, introductie en doelstelling van de werkconferentie

Sprekers die een (cluster) van onderwerpen toelichten

 • Werkgroep sessies:

4-5 Werkgroepen met ‘vragende’ en ‘leverende’ partijen o.l.v. van een gespreksleider.

Opdracht: concrete acties benoemen voor de korte termijn en de langere termijn en vaststellen wie acties zal gaan adopteren. 

 • Plenair:

Verslag van de werkgroepen en vaststellen van de acties

 • Vervolg en bewaken resultaten:

Afspraken maken over het bewaken van het proces en een vervolgbijeenkomst

 • Afsluitende spreker
 • Borrel en afscheid

Voorbereiding en organisatie van het event:

De werkgroep ‘Anders nog iets…?’ geeft zowel wat betreft inhoud, deelnemers en organisatie vorm aan de werkconferentie.

De leden van de werkgroep zijn:

Joep van der Schoot, voorzitter

Henk van Rossum, communicatie

Rob de wit, penningmeester

Ralph Kleinbussink, lid 

Tags: ,