Crisistijden en zwaar weer voor bestuur en vereniging

2006 was niet het enige jaar dat het er onstuimig aan toe ging binnen (en soms ook buiten) de muren van het COC in Deventer. Hieronder een tweetal crisismomenten uit de voorbije veertig jaar.

1983 – Algemene Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit Deventer opgericht

Uit onvrede met een bepaalde gang van zaken richtte een groep ontevreden COC-leden in 1983 een nieuwe vereniging voor homoseksuelen in Deventer op, het A.V.I.H.D. (Algemene Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit Deventer) op. Vooral het steeds politieker wordende karakter (demonstreren en protesteren) en de aparte vrouwenavonden worden genoemd als splijtzwam. Ook het gebrek aan ‘eenheid en leiding’ blijkt een drijfveer om het COC te verlaten en een eigen koers uit te zetten.

Anekdote: Oprichting van het A.V.I.H.D.

‘Het woord ‘integratie’ was in die tijd nogal omstreden. Je had mensen die de integratie als het ultieme doel zagen, terwijl anderen het als een vies woord beschouwden. Afzetten tegen de maatschappij, een thuishaven bieden aan alles wat afweek van het gangbare op het gebied van sexualiteit en relatievorming, daar was het COC voor. Of je daarmee een goede of slechte naam opbouwt is niet belangrijk, het gaat erom dat je de maatschappij bevrijdt van de gangbare taboes, wat dus veel verder gaat dan de homo-strijd alleen. Maar zoals gezegd, binnen de vereniging bestond ook een minder militante stroming, de z.g. zondagmiddaggroep. Deze groepering heeft zich na veel interne perikelen uiteindelijk afgesplitst en een alternatief voor het COC geboden door een Algemene Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit Deventer (A.V.I.H.D.) op te richten.

Dat de vrouwen binnen het COC zich steeds sterker profileerden, meer ‘ruimte’ eisten en kregen was mede oorzaak van deze afsplitsing, naast de al langer bestaande onvrede met het ‘linkse’ imago van het COC. De A.V.I.H.D. bleek een doodgeboren kindje van een doodgeboren tweeling; tezelfdertijd werd n.l. vanuit dezelfde groepering met een commerciële bar gestart (de ‘Tower’ gelegen aan de Wellekade –red.-) maar ook dat bleek geen succes. Dat de gemoederen in deze tijd soms danig verhit konden raken, blijkt wel uit de vechtpartij die ontstond toen een zekere J.M. onze COC-idealen wat al te demonstratief uitdroeg in het commerciële etablissement van H.G., waardoor deze laatste zich woedend op hem (J.M. dus) stortte. Dapper bijgestaan door Teun – “Ik heb hem (H.G.) flink in zijn kop gebeten” – hebben zij toen onze club, met gevaar voor lijf en leden, verdedigd.
(Herinneringen van oud-voorzitter Teun Jansen uit de Flipo-special ‘COC IJsselstreek 20 jaar’ – maart 1992)

1993 – Sleutels vliegen door het COC

In grote lijnen leek de situatie van 2006 een blauwdruk van zo’n dertien jaar daarvoor. In 1992 boterde het niet tussen de toenmalige voorzitter en de penningmeester in het bestuur van COC IJsselstreek en in september van datzelfde jaar klapte de boel. Beide heren traden met onmiddellijke ingang af uit het bestuur, zodat alleen de secretaris nog overbleef. In allerijl werden nieuwe potentiële bestuursleden benaderd, zodat op de extra ledenvergadering van 13 oktober 1992 een nieuw tijdelijk bestuur kon worden gekozen. De voormalige secretaris kreeg nu de functie van voorzitter (ad interim).
Begin jaren ‘90 was er een landelijke groep in het leven geroepen die ijverde om alle COC-café’s een meer professionelere uitstraling te geven. Besloten avonden pasten niet langer in het beeld van een commerciëler gerund en voor iedereen toegankelijk bedrijf. De voorzitter wilde ook graag dat het COC in Deventer meeging met deze nieuwe koers. Dat gaf veel roering binnen de gelederen en ook binnen het bestuur. In (opnieuw) een extra ledenvergadering op dinsdag 2 februari 1993, waarbij vooraf veel veldwerk door voor- en tegenstanders van deze commerciële koers was verricht om zoveel mogelijk medestanders naar de vergadering te lokken, ging het hard tegen hard. Ook werd het café en het vrijwilligersrooster inzet en volgens sommigen chantagemiddel van de hele discussie. Uiteindelijk kreeg de motie om besloten avonden te blijven houden in het COC de meeste steun, waarna met veel dramatiek de sleutels van voorstanders van de andere koers door het COC vlogen en namen van de vrijwilligerslijst werden weggestreept. Diezelfde avond was het caférooster weer opgevuld met nieuwe namen en ook de bestuursfuncties werden verdeeld. Het duurde echter tot 1998 dat er weer een echt officieel gekozen COC-voorzitter in Deventer kwam.

2013 – COC-café Face It tijdelijk gesloten

Vanwege een kleine groep feestgangers die na het Jubileumfeest in de Schouwburg meenden om nog een illegale afterparty in het COC-café te kunnen organiseren. Het bestuur en de werkgroep Café kon er niet om lachen. Doordat er recent camerabewaking in het COC-café was opgehangen (een veiligheidseis van de politie vanwege de locatie aan de Brink) waren de aanwezigen van de afterparty snel in het vizier.

Anekdote: Cafe Face It voorlopig gesloten 

In overleg met – en na toestemming van – het bestuur COC Deventer, zal het café Face It tot nader bericht gesloten zijn voor alle activiteiten. Tot zijn spijt heeft de café-coördinator samen met het bestuur geconstateerd dat een kleine groep personen zich stelselmatig buiten de reguliere openingstijden en zonder toestemming van hem en/of het bestuur in het café ophoudt. Op last van de Horecapolitie zal nu onderzocht worden in hoeverre het COC als café schuldig is aan het plegen van een strafbaar feit, namelijk het ‘open’ zijn buiten onze vergunningstijden. Daarbij verleent COC Deventer uiteraard de volledige medewerking. Welke gevolgen dit heeft voor betrokkenen zal ook met alle mogelijke middelen nader onderzocht moeten worden. (deel uit de brief van de Café-coördinator van 8 november 2013)

Aanvaringen en meningsverschillen horen bij een dynamische vereniging en zijn jammer genoeg niet altijd te voorkomen. Gelukkig zijn echte crisissituaties incidenteel, maar wel heel ingrijpend. Wat een positief beeld geeft is dat er daarna altijd mensen zijn opgestaan, die er voor willen knokken dat het COC en haar activiteiten in Deventer blijven bestaan. Hoe donkerroze de wolken ook zijn geweest; er kwam altijd weer een roze zonnetje te voorschijn.

Contact

Bezoekadres
Bierstraat 54
7416 AM Deventer

E info@cocdeventer.nl

Stuur een bericht

"*" geeft vereiste velden aan

cocdeventer.nl
© 2024 COC Deventer e.o. | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.

Toegangelijkheid